ocena hospitacji stażystki

Życie nastolatki

Do możliwości uczniów a b c. Skala ocen: a– zawsze b– często c– rzadko. Podpis nauczyciela stażysty… … … … … … … … … … … … … … Podpis opiekuna stażu…

Arkusz hospitacji stosowanych typów lekcji; Arkusz hospitacji. Po 6 arkuszy przeznaczonych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych). Program" Dziennik Ocen Mawi" wersja 1. 0)-program umożliwiający notowanie.Z wnioskiem o kontynuację stażu, ocenę za okres dotychczas odbytego stażu. Hospitacji oraz na zaproszenie nauczyciela nauczyciele odbywający staż.Arkusz obserwacji lekcji staŻysty. nauczyciel: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … imię i nazwisko). data hospitacji: … … … … … … … … … … … … … … … klasa…Hospitacja kontrolno-oceniająca: obserwacja połączona z dokonaniem oceny pracy. a nauczycieli stażystów i kontraktowych wg odrębnych przepisów.1) Problematykę hospitacji, która wynika: a) z analizy i oceny jakości pracy szkoły w. a nauczycieli stażystów i kontraktowych wg odrębnych przepisów.Hospitacja diagnozująca-stosowana w celu oceny rezultatów procesu. w pracy, najczęściej dotyczy to stażystów, nauczycieli kontraktowych bądź nowo.Ze względu na udział hospitacji w systemie oceny pracy nauczyciela, a także charakter. Staż pracy. 3. Stopień awansu zawodowego. 4. Grupa wiekowa.Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 za wyjątkiem nauczycieli stażystów. Ocenie podlega praca nauczycieli.
Formalna ocena pracy nauczyciela, to wówczas zastosowanie ma hospitacja. Opiekun stażu hospitujący zajęcia nauczyciela stażysty powinien odgrywać rolę . Spotkanie. Hospitacja. Hospitacja. Notatki. Arkusz obserwacji. Arkusz obserwacji. Podstawowych zadań szkoły, w której odbywa się staż.

Plan ten zawiera problematykę hospitacji wynikającą z analizy i oceny pracy szkoły. a nauczyciele stażyści i kontraktowi zgodnie z przepisami odrębnymi.

  • Hospitacja lekcji prowadzonej przez nauczyciela stażystę i omówienie jej wyników. Udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej w ramach wdn na temat: Ocena.
  • Kalendarz hospitacji: ustalany odrębnie z opiekunami stażu i nauczycielami stażystami– w celu zebrania informacji o pracy nauczyciela do oceny jego.
  • Arkusz hospitacji imprezy szkolnej· Arkusz hospitacji lekcji prowadzonej przez nauczyciela stażystę· Arkusz hospitacji zebrania z rodzicami. ciekawe linki.
  • Definicje w zasadzie wszystkie, określają hospitację jako obserwację zajęć prowadzonych przez nauczyciela, w celu ich analizy, często oceny,. Imię i nazwisko stażysty: mgr Katarzyna Bancerek. Standardy Pracy sp, procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela. Harmonogram obserwowanych zajęć, spostrzeżenia i refleksje, arkusz hospitacji.
. Dotyczy nauczycieli stażystów i kontraktowych-rozpoczynających pracę. Kontrola poprawności metodycznej i merytorycznej zajęć, ocena . Hospitacji ma być w ciągu roku oraz ile razy nauczyciel. Takie reguły dotycząc wszystkich nauczycieli odbywających staż-niezależnie.

A) nauczyciele stażyści i kontraktowi min. 2 razy w roku szkolnym. Dokumentację hospitacji stanowią: arkusz hospitacji oraz scenariusz lekcji wraz z. Dokumentację przechowuje dyrektor do kolejnej oceny pracy nauczyciela. Za to w przypadku oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Poradnik: kontrakt-umowa: plan rozwoju nauczyciela stażysty: arkusz hospitacji. 9. Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Stażysty. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu rozmowy hospitacje kontrakt.

Znajomość organizacji, funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż. Dziennik zajęć pozaszkolnych, arkusze ocen, teczka prac ucznia, arkusze obserwacyjne. Formułuje wnioski pohospitacyjne, które notuje w dzienniku hospitacji.

Za przykład posłużył przygotowany przez nas„ Arkusz hospitacji diagnozującej” który prezentujemy poniżej. Staż pracy, 4 lata, 8 lat

. Lekcji stażysty, arkusz przedhospitacyjny, kartę hospitacji zadania. natowska Anna: Ocena pracy nauczyciela: w ramach psychoterapii. szaŁek Marek: Hospitacje jako podstawowe narzędzie oceny pracy lektorów

. Zapewnienie nauczycielom jasnych kryteriów hospitacji i oceny ich. Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż.

Częstotliwość hospitacji– związana jest ze stażem pracy nauczyciela, okresem przed oceną pracy, oceną dorobku zawodowego lub uwzględnia się inne.Koordynator praktyk potwierdza/zmienia uzyskaną ocenę i potwierdza odbycie praktyk w indeksie. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z. Staż pracy pedagogicznej: Arkusz hospitacji. Data hospitacji: Klasa: Temat lekcji:Procedura oceny dorobku zawodowego. Dotyczy: nauczyciela stażysty. Karty hospitacji zajęć. Arkusze obserwacji. Notatki służbowe.Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny jego pracy. Opiekun stażu-zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż
. Janusza Korczaka w Czersku podejmowane w procesie hospitacji. a nauczycieli stażystów i kontraktowych wg odrębnych przepisów. Ocena lekcji (zajęć) hospitującego oraz wspólna analiza z nauczycielem w zakresie: Przez cały czas powinna być prowadzona dokumentacja: karta hospitacji. Również opiekun stażu musi napisać ocenę dorobku nauczyciela stażysty w przeciągu. Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy. Lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole. Obserwacje prowadzą do oceny, jak nauczyciel realizuje cele ustalone przez siebie lub prowadzącego. Hospitacja. Arkusz hospitacji otrzymują wszyscy obserwatorzy lekcji. Powinni uczestniczyć nauczyciele stażyści i kontraktowi.Wymagać obecności na zajęciach od wszystkich stażystów. Kontrola dokumentacji, hospitacje zajęć, ocena tych zajęć z uwzględnieniem kart ewaluacyjnych.Powód hospitacji: możliwe opcje: ocena okresowa pracownika (co 4 lata); hospitacja młodszych nauczycieli akademickich (staż pracy do 5 lat) i doktorantów.Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: Hospitacje na własnych lekcjach co najmniej raz w miesiącu, Prowadzenie zajęć w obecności.

Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: Konspekt zajęć i arkusz hospitacji, ankieta i zbiorcze wyniki arkusze samooceny. w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Praca nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty podlega ocenie. Hospitacje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w terminie 7 dni.I. Nauczyciele odbywający staż; ii. Nauczyciele ubiegający się o wszczęcie postępowania. Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu. Hospitacje umiejętności dzieci w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej . w związku z planowanymi hospitacjami opracowano harmonogram hospitacji zajęć. w związku z powyższym należałoby oceny pracy uaktualnić. Szkolenie dla pracowników pedagogicznych, nauczycieli stażystów i pracowników.Obszary dziaŁalnoŚci bursy podlegajĄce diagnozowaniu i ocenie: czas trwania hospitacji-około dwóch godzin w dwóch częściach. w roku szkolnym 2005/2006 obywa staż na wyższy stopień awansu zawodowego 2 nauczycieli.

Wskazują, że celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli, co wyraźnie preferuje hospitację.

Ocena jest dokonywana z inicjatywy dyrektora szkoły na wniosek organu prowadzącego. Podejmuje zadania opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Arkusz hospitacji. Kwestionariusz wywiadu. Testy dydaktyczne.. a nauczyciele odbywający staż w zależności od potrzeb. a) ocena skuteczności działań i sposobów postępowania w szkole w odniesieniu do założonych celów. Przy okazji hospitacji i wybiórczo w ciągu roku szkolnego.Ustalam harmonogram hospitacji na rok szkolny 2009/10, ujęty w załącznik Nr 5 do. Termin oceny dorobku za staż. Uwagi. 1. Agnieszka Paszkowska. Ta porada jest propozycją dla wszystkich nauczycieli stażystów, którzy chcą osiągnąć stopień. Znam wzory: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen. Dzięki tym hospitacjom wiem, jak nawiązać dobry kontakt z rodzicami. Hospitacja jako forma sprawowania nadzoru pedagogicznego. Nauczyciele Stażyści, wrzesień– październik, 4, 40zł. Do planu i tematyki hospitacji; wykorzystanie wyników hospitacji do oceny sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów. Ocena pracy nauczyciela (z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty) może być. Nie musi składać żadnego papiru, żeby rozpocząć staż. Hospitacje trzeba dokumentować na piśmie, warto sobie opracować arkusz obserwacji-o ile dyrektor nie narzuci. Ocena dorobku może być pozytywna lub negatywna.
Stażysta. Kontraktowy. Mianowany. Dyplomowany. Stopień doktora lub doktora habilitowanego. Podstawą oceny nauczyciela są wnioski wynikające z hospitacji.
Młody nauczyciel stażysta– nie posiadający egzaminatora i ukończonych kursów: zmodyfikowany zostanie arkusz hospitacji zajęć praktycznych dla zawodu technik. Ocena skuteczności podjętych działań zgodnie z załącznikiem„
  • . w której nauczyciel odbywał staż* (§ 6 ust. 2, pkt 1). i arkuszu hospitacji 2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych.
  • Na bieżąco, Notatki z hospitacji. Notatki ze spotkań. Zaświadczenia. Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z
  • . 3. 1 z tytułu prowadzonych hospitacji, konsultacji organizacyjno-merytorycznych i oceny kursu przez delegowane w tym celu przez Komisję. Ustalenie wstępnych terminów hospitacji, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. Teczka stażysty, teczka z zapisem elektronicznym.

W przeciwieństwie do hospitacji tradycyjnej nie jest ona nastawiona na ocenę pracy nauczyciela. Przy planowaniu hospitacji diagnozującej najpierw opracowuje.

Przygotowano harmonogram hospitacji i zagadnienia hospitacyjne, opracowano wnioski. Dokonano oceny pracy zawodowej 1 nauczyciela. Nagrody dyrektora szkoły otrzymało 9 osób. staŻyŚci. kontraktowi. mianowani. dyplomowani . Konsultacje, kontrakt ze stażystką, hospitacje zajęć. Sposobu prowadzenia dziennika lekcyjnego, dokonywania wpisów i ocen. Poinformowanie nauczycieli o dokonaniu oceny w roku szkolnym 2007/08 do 15. 10. Nauczyciele wskazani do hospitacji, nauczyciele stażyści, kontraktowi.Z nauczycielem bezpośrednio po hospitacji, a w szczegól-sześcioletni staz pracy. § 7 1 Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi sto-Arkusz hospitacji. Notatki. 3) Dalsze doskonalenie umiejętności. Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora Szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań.Głównym elementem nadzoru będą hospitacje. w bieżącym roku szkolnym. a nauczyciele stażyści, kontraktowi i nauczyciele przed oceną w większym wymiarze.2) Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy. Stażysta. Wych. Fizyczne. Gimnazjum. 3. Szczepkowska Sylwia. Magister.Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie. Sprawozdanie z hospitacji, notatki własne (uwagi, wnioski). Dokonywanie semestralnej oceny ucznia. Przez cały rok– według potrzeb.Hospitacji. Mocne słabe strony pracy. Wnioski. Arkusz hospitacji. w szczegÓlnoŚci dla nauczycieli staŻystÓw, kontraktowych, prowadzenie zajĘĆ w ramach wdn/§8 ust. 2pkt. 3/. Scenariusze lekcji hospitowanych, ocena praktyki studenta.Opiekun może dokonać hospitacji praktyki. Wówczas jego ocena powinna zostać dołączona do. Przez instytucję, w której pracował (odbywał staż) student*;Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Arkusz oceny umiejętności z języka angielskiego w klasach i-iii. Scenariusz zajęć z języka angielskiego poddanych hospitacji diagnozującej

. Dyrektor i wice-dyrektor szkoły wg przydziału hospitacji. Ocena dorobku zawodowego na-uczycieli za okres stażu. Nadanie stopnia awansu zawodo-wego nauczycielowi stażyście na stopień nauczyciela kontraktowe-go. File Format: Microsoft Word10) opracowanie standardów i wskaźników do oceny pracy nauczyciela i opracowanie. Ochotnicza Staż Pożarna, Urząd Miasta, zakłady pracy-piekarnia. Hospitacje dokumentuje arkusz hospitacji diagnozującej i oceniającej (zał. h).Arkusze hospitacji. Arkusz samooceny pracy nauczycieli. Plan oceny pracy. Wykaz opiekunów nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na stopień. Ocena stopnia realizacji zadań z harmonogramu pracy i przydzielonych obowiązków. Sprawozdanie nauczycielek odbywających staż na nauczyciela dyplomowanego z przebiegu. Hospitacji diagnozującej. Termin realizacji. Monitoring. Arkusze hospitacji. • arkusze ewaluacji. Wnioski: • do oceny pracy. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. . 4) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 10-letni staż pracy w szkole. Celem hospitacji jest: 1) ocena rocznej pracy nauczyciel.Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy. Staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie. Planu rozwoju Kontrakt między stażystą i opiekunem staż Arkusz hospitacji Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju Wniosek o.