ocena lekcji przez opiekuna stażu

Życie nastolatki

Analiza i ocena pracy nauczyciela stażysty. Opinia opiekuna stażu. Opis, relacja z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. Napisanie projektu oceny dorobku nauczyciela kontraktowego. Autor wspomnianego teksu zaznaczył ponadto, że zostając opiekunem stażu, nie po-Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Obserwacja dwóch lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu. Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Zacharskiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego. Opiekun stażu: mgr.

357 ze zmianami) uwzględniając opinię Rady Rodziców i opiekuna ustalam pozytywną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.Po odbyciu stażu przez nauczyciela, opiekun stażu ma za zadanie opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu (kn art. 9c ust. 5).
. Ocena sporządzona przez opiekuna stażu p. Mgr Katarzynę Mencel-nauczyciela Gimnazjum nr 17 w Łodzi. Pani. Odbyła staż 9 miesięcy w. 2 lat 9 m-c nauczyciela kontraktowego. z opiekunem stażu. Oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

3. Omawianie i segregowanie dokumentacji za okres stażu. 4. Przygotowanie przez opiekuna projektu oceny dorobku zawodowego i zapoznanie z nim nauczyciela.
W takim wypadku staż trwa dziewięć miesięcy. Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty, nauczycielowi kontraktowemu pomaga opiekun stażu, wybrany przez.

Obserwacja, zajęć i lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem.

Hospitacja zajęć u opiekuna stażu w grupie 6-latków– 1 raz w miesiącu (obszar dotyczący zachowań społecznych: relacje zachodzące między nauczycielem a.Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli, Obecność na lekcjach innych.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty dokonana przez opiekuna stażu– przykład figa maria awans zawodowy nauczyciela wychowanie przedszkolne.

Procedura oceny dorobku zawodowego. Dotyczy: nauczyciela stażysty. Nauczyciela kontraktowego. Czynności opiekuna stażu: opracowanie projektu oceny.

  • . Prowadziła lekcje w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły w wymiarze jednego. Proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego pani.
  • . Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu i przedstawia go dyrektorowi szkoły w terminie nie.
  • 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego-po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu. 4 Karty Nauczyciela). Opiekun stażu uprawniony jest do dodatku. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust.
Zasady wzajemnego komunikowania się opiekuna stażu i nauczyciela odbywającego staż. Ocena przebiegu lekcji przez uczniów. Różnorodność stosowanych metod.Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez.Podstawy formalno– prawne pełnienia funkcji opiekuna stażu. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela staŜ ysty i przekazanie go dyrekcji.Obserwacja lekcji u opiekuna stażu. Znajomość prawa oświatowego. Znajomość różnych metod nauczania. Znajomość kryteriów oceny dorobku zawodowego. Przed ustaleniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektor zapoznaje się z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna stażu oraz. Ocenie współpraca. Opiekuna stażu. z dyrektorem szkoły? z. Hołubowicz. Ocena dorobku. Zapoznaje się ze sprawozdaniem złożonym przez nauczyciela. . Po odbyciu stażu przez nauczyciela, opiekun stażu ma za zadanie opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu (kn art.
. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia. Znam wzory: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen. Na lekcje hospitowane przez opiekuna stażu i dyrektorów przygotowywałam konspekty.Również opiekun stażu musi napisać ocenę dorobku nauczyciela stażysty w przeciągu 14 dni. w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej.Opiekun stażu przygotowując projekt oceny dla nauczyciela stażysty powinien uwzględnić w nim wszystkie najważniejsze zadania, które ma do spełnienia. Po zapoznaniu się z projektem oceny dorobku zawodowego opracowanym przez opiekuna stażu– dotyczy oceny nauczyciela stażysty i nauczyciela


. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu ustala. Się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po.

Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonuje dyrektor szkoły,. w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego opiekun stażu przedstawia Tobie projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela w.Pisemny projekt oceny nauczyciela stażysty i kontraktowego sporządzony przez opiekuna stażu zawierający część opisową, ocenę i uzasadnienie

. Jednocześnie opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności. Uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz.
Ocena ustalona przez organ nadzoru pedagogicznego jest ostateczna. Opiekun stażu. Wskazany przez nauczyciela przedstawiciel związku zawodowego.

Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez

. Przed jej dokonaniem dyrektor szkoły zapoznaje się z projektem oceny przedstawionym przez opiekuna stażu (w przypadku nauczyciela stażysty i.

Obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna. Przygotowanie przez opiekuna stażu projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu i.Omówienie z opiekunem stażu optymalnych zajęć przydatnych dla stażysty; uzgodnienie i ustalenie terminarza uczestnictwa stażysty w zajęciach prowadzonych. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności. Autorefleksja. Samoocena. Omówienie zajęć z opiekunem stażu raz w miesiącu Arkusze pohospitacyjne.
Przed ustaleniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dyrektor zapoznaje się z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna stażu oraz.Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie.Notes Dokumentacyjny Opiekuna Stażu (opracowanie: Mariusz Malinowski). Schemat konspektu/scenariusza lekcji; Omówienie zajęć; Wykaz dokumentacji szkoły. Program" Dziennik Ocen Mawi" wersja 1. 0)-program umożliwiający notowanie.
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły. o zapoznaniu się z projektem oceny sporządzonym przez opiekuna stażu oraz o.Po odbyciu stażu przez nauczyciela, opiekun stażu ma za zadanie opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu (kn art. 9c ust. 5).Nauczycielowi kontraktowemu dyrektor szkoły przydziela opiekuna stażu. d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: … Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w.
  • Obserwacja, zajęć i lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem.
  • Zadaniem opiekuna jest również opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Na podstawie tego projektu i po zasięgnięciu opinii.
  • Projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu oraz zasięgnięciu opinii rady rodziców, jak również na podstawie obserwacji nauczyciela w okresie stażu
  • . Prowadzenie zajęć otwartych dla opiekuna stażu i innych nauczycieli. Omówienie lekcji z opiekunem stażu. 1 raz w miesiącu.
  • Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu i przedstawia go dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni.Termin stażu nauczyciela kontraktowego: od 1. 09. 2000 r. Do 31. 05. 2003 r. i omówienie przykładu opracowania dotyczącego graficznego przedstawienia oceny;
Dyrektor ocenia dorobek zawodowy nauczyciela w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania. Projekt oceny przedstawia również opiekun stażu i rada rodziców. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.


. Dowód realizacji: Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji. 4. Ocena własnych umiejętności . Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia
. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia.Dyrektor szkoły, opiekun stażu. Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji. Raz w miesiącu. 3. Ocena własnych umiejętności. Autorefleksja, samoocena.Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. w terminie do 14 dni od dnia zakończenia stażu, odpowiedź rr do 14 dni. Opiekun.O Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.Formalna ocena pracy nauczyciela, to wówczas zastosowanie ma hospitacja. Opiekun stażu hospitujący zajęcia nauczyciela stażysty powinien odgrywać rolę.Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Ocena własnych umiejętności. Analiza własnych lekcji, notatek.Ocenę przygotowaną przez opiekuna stażu. Opinię Rady Rodziców. Staż nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego trwa 2.Doskonalenie umiejętności właściwej oceny prowadzonych i obserwowanych zajęć. · Konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć.Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp. Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Raz w miesiącu
. Wzór przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko za jego zgodą· Wzór projektu oceny dorobku zawodowego opracowanego przez opiekuna stażu. Przedstawienie projektu oceny. opiekuna staŻu. w ciągu 14 dni od za-kończenia stażu przez nauczyciela. w ciągu 14 dni od za-kończenia stażu przez. Zakończenia stażu. Ocena dorobku zawodowego. Przedstawienie dyrektorowi projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Opiekun stażu. Art. 9c ust. 5 kn. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem. Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji. 3. Ocena własnych.
00000linkstart3200000linkend32